صفحه اصلی

مقاله: بررسی عوامل موثر بر هویت دینی جوانان شهرستان ارومیه و ارائه راهکارهای تقویت ارزش ها در میان آنان

بررسی عوامل موثر بر هویت دینی جوانان شهرستان ارومیه و ارائه راهکارهای تقویت ارزش ها در میان آنها

نویسندگان: سجاد معین فر1، علی معین فر2، راحله ساعی3

1-1-مقدمه و بیان مسئله:

شکل گیری یک هویت منسجم وپایدار ودستیابی به تعریفی منسجم از خود مهمترین جنبه رشد روانی واجتماعی در دوره جوانی است. انتخاب ارزشها وهدفهای زندگی مشخصه های اصلی این هویت را تشکیل می دهند.مقوله هویت تعریف وتفسیری از خود وما است که کیستی فردی وجمعی اشخاص را می نمایاند وجستجوی هویت تلاش در جهت برقراری ارتباط صحیح فرد وجامعه به عنوان یک کل است.

امروزه درفضا وعصر جهانی شدن حفظ هویت ملی ودینی اهمیت بیشتری یافته وبه معنای مشارکت موثر فرهنگی دینی وانسانی در سراسر جهان محسوب میشود پرسش هایی از قبیل من کیستم وماکیستیم اشاره به همین عطش افراد برای شناخت خود وسرگذشت وسرنوشت جمعی ومشترکشان دارد. جوانان هر کشور از ان روی که بدنه فعال پویا وپرانگیزه هر ملت وبهترین منابع انسانی در زیست جمعی محسوب می شوند سهم موثری درتضمین حیات فرهنگی وملی ملت ها دارند دستیابی به هویت موفق در ابعاد فردی ،دینی وملی در جوانان هم درجه امید به آینده را بالا می برد وهم مایه اعتماد نهادهای اجتماعی به ویژه نهاد حکومت به آنان ونقش آنها در ضمانت جمعی در دهه های آینده است بنابراین کیفیت ودرجه هویت فردی دینی وملی آنان می تواند نقش موثری در توسعه فرهنگ ملی ودینی کشور و همچنین سبک زندگی آنان ایفا نماید. دستيابي به اهداف و آرمان هاي  تربيت ديني از دل نگراني هاي اصلي جامعه ايران و نظام آموزشي آن است. در واقع هويت ديني به عنوان هويت جمعي،متضمن آن سطح از دينداري است كه با " ماي" جمعي يا همان اجتماع ديني يا امت ،مقارنه دارد.در واقع هويت ديني نشان دهنده احساس تعلق جوانان به دين و جامعه ديني و "ماي" مسلمانان و احساس تعهد به دين و جامعه ديني است.در اين راستا بررسي اهداف پرورشي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران و منشور تربيتي نسل جوان(مصوب سازمان ملي جوانان) نشان مي دهد يكي از آرمان هاي نظام آموزشي،تربيت نسلي معتقد به مباني و ارزش هاي ديني،عامل به احكام و آداب الهي و برخوردار از سجايا و فضايل اخلاقي است.بر همين اساس تلاش هاي بسياري براي تربيت ديني جوانان صورت پذيرفت و انتظار مي رفت مجموعه اين اقدامات به تربيت جواناني منجر شود كه اعتقادات مذهبي بالايي داشته باشند و در  انجام رفتارها و احترام به ارزش هاي ديني پايبندي زيادي از خود نشان داده،عامل به احكام الهي باشند و همنوايي كاملي با اصول و فروع دين از خود به نمايش بگذارند.بررسي هاي به عمل آمده در رابطه با ارزش ها و هويت ديني از سوي لنسكي(به نقل از شجاعی زند،1384) نشان مي دهد كه هويت ديني عامل موثري است كه انديشه و عمل فرد را به راحتي در جوامع مدرن متاثر مي سازد (شجاعي زند،41:1384).در كشور ما نيز موضوع تقويت ارزش ها و هويت ديني در بين جوانان و نوجوانان يكي از مسائل اساسي و دغدغه هاي مسئولين فرهنگي مي باشد.دكتر طالبان طي پژوهشي نشان داده است كه جوانان مورد مطالعه در پژوهش او از نظر بعد اعتقادي دينداري در وضعيت مناسبي قرار دارند.بطوريكه بين 81 تا 93 درصد از پاسخگويان داراي بعد اعتقادي قوي بوده اند.از نظر بعد عاطفي و تجربي دروني ديني وضعيت مشابهي گزارش شده است.به طوريكه به ترتيب82 و 91 درصد پاسخگويان داراي وضعيت دينداري قوي در اين بعد از دينداري بوده اند(طالبان،49:1380).بهاره آروين طي تحقيقي در موضوع ارزش ها و نگرش هاي ديني دانشجويان و يا عوامل موثر بر دينداري آنان نشان داده است كه ميزان اعتقاد به باورهاي مذهبي اعم از اصول اعتقادي و نگرش به مناسك ديني در حد بالايي است.پس از بعد اعتقادي،تجربه ديني بيشترين گرايش را در ميان پاسخگويان دارا بوده است و در نهايت ميزان عمل به مناسك ديني قرار دارد كه در مورد اخير تفاوت فاحشي ميان مناسك ديني فردي و جمعي وجود دارد و عمل به مناسك فردي به مراتب بيشتر از عمل به مناسك جمعي در ميان دانشجويان رايج است(آروين،164:1387). با عنايت به مباحث مطرح شده این پژوهش به دنبال آنست تا بداند چه عواملی بر هویت دینی جوانان شهرستان ارومیه تاثیر گذار است ؟ و راهکارهای تقویت ارزش ها  در میان جوانان چیست؟

 

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف اساسي هر نظامی از برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي در مدارس،جامعه پذير كردن جوانان و نوجوانان است.جواناني كه به ارزش هاي ديني  ارج نهاده و به هنجارهاي آن عمل مي نمايند.ارزش ها و هنجارهاي ديني به سوالات اساسي و مهم كه در تعارض با هويت ديني پيش مي آيد،به شكلي ساده جواب هاي مشخص و معين مي دهند.سوال هايي نظير «من كيستم ؟» و «به كجا مي روم؟» همين ارزش ها و هويت ديني جوانان را بر مي انگيزد كه با رسوم و سنن مستقر در يك جامعه به مبارزه برخيزند و به فعاليت هايي عليه آنان دست بزنند.اگر نوجوان قادر به يافتن  ارزش هاي مثبت پايدار در فرهنگ ،دين يا ايدئولوژي خود نباشد،ايده هايش به هم مي ريزد.فردي كه از درهم ريختگي هويت ديني رنج مي برد،نه مي تواند ارزش هاي گذشته را ارزيابي كند و نه صاحب ارزش هايي مي شود كه به كمك آن ها بتواند آزادانه براي آينده طرح ريزي كند(شاملو،1370).

نظام ديني و ارزش ها مبتني بر طرز تلقي افراد از سبک زندگي و موقعيت انسان در جهان و در رابطه با پديده هاي جهان است.بسياري از جوانان داشتن نوعي فلسفه زندگي را براي خود ،ضروري مي دانند.وقتي براي اولين بار به دنياي اطراف خود مي نگرند و سعي مي كنند تا شخصيت خود را ارزيابي نمايند،احساس مي كنند كه درباره جهان و معناي وجود انسان و حتي خودشان نيازمند پاسخ هستند و طبعا پاسخ را در ارزش هاي ديني جست و جو مي كنند(مطهري،1365).

اصولا در دوران بلوغ جهش ناگهانی به طرف مذهب و ارزش های دینی  در نوجوانان دیده می شود.در این اوقات نوعی بیداری مذهبی حتی نزد کسانی که سابقا نسبت به مسائل لاقید بوده اند،دیده می شود.این استحاله و برخورد را می توان بخشی از توسعه شخصیت نوجوان دانست.تماس با ارزش های دینی در شکل گیری شخصیت،تاثیر بسیاری دارد و نوجوان را وا می دارد تا وجود خود را به منزله تابعی از جهان بزرگ بداند(شعاری نژاد،1367).در این مسیر نظام آموزش و پرورش ایران تلاش های بسیاری برای تربیت دینی جوانان انجام می دهد و انتظار دارد مجموعه اقدامات انجام گرفته به تربیت جوانانی منجر شود که اعتقادات دینی بالایی داشته باشند و در انجام رفتارها و اعمال مذهبی پایبندی زیادی از خود نشان داده،عامل به احکام الهی باشند و همنوایی کاملی با ارزش ها و هنجارهای دینی از خود به نمایش بگذارند.با وجود این تلاش ها ،امروزه تردیدهایی در مورد هویت دینی جوانان وجود دارد و هویت دینی جوانان موضوعی است که مدت هاست به صورت یک مساله مجادله آمیز برای طرح دیدگاه های متفاوت و بعضا متعارض در سطح جامعه مبدل شده است .پژوهش و کنکاش در مورد ارزش ها و هویت دینی جوانان از دو دیدگاه دارای اهمیت خاص می باشد. لذا این پژوهش سعی دارد با استفاده از دیدگاه های جوانان در نتایج پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته است،تصویری از وضعیت ارزش ها و هویت دینی جوانان از یک طرف و ارائه راهکارهای تقویت آن از سوی دیگر ارائه کند.یافته های این پژوهش می تواند مورد استفاده برنامه ریزان فرهنگی و آموزشی استان و وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد،تا تنگناهای  موجود در تحقق اهداف آموزش و پرورش در این زمینه شناسایی نموده و نسبت به رفع آن تنگناها و موانع اقدامات لازمه را به عمل آورد.

1-3- مروری برمبانی نظری پژوهش و تحقیقات انجام شده

واژه Identity به معنای هویت ریشه در زبان لاتین دارد و دارای دو معنای اصلی است: معنای اول آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است و معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که با مرور زمان، سازگاری و تداوم را فرض می گیرد. بنابراین، مفهوم هویت – به معنای اصطلاحی آن – میان اشیاء و افراد دو نسبت محتمل را برقرار می سازد:از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت. به عبارت دیگر، هویت مرکب از جنس  ( وجه اشتراک )، و فصل ( وجه افتراق ) است. در واقع هویت آن چیزی است که موجب شناسایی شخص یا چیزی می شود. یعنی مجموعه خصایل فردی و خصوصیات رفتاری که روی آن، فرد به عنوان عضو یک گروه اجتماعی شناخته شود و از دیگران متمایز گردد ( باقری، 1383: 227 ).

الف)اعتقادات مذهبی و هویت دینی:

منظور از ایدئولوژی یا اعتقادات مذهبی مجموعه ای از ارزش های فردی است که به صورت برداشتهای مذهبی، علمی و اجتماعی نمایان می شود. هدف ایدئولوژی ایجاد تصویری در ذهن است که احساس فردی و جمعی هویت را در فرد تقویت می کند. ایدئولوژیها به سئوالات اساسی و مهم که در تعارض با هویت پیش می آید به شکلی ساده جوابهای مشخص و معین می دهند. سئوالهایی نظیر « من کیستم » و « به کجا می روم » همین ایدئولوژی جوانان را بر می انگیزد. که با رسوم و سنن مستقر در یک جامعه به مبارزه برخیزند و به فعالیتهای علیه آنها نیز دست بزنند ( نوابی نژاد، 1383: 226 ).

ب)هویت اجتماعی:

با توجه به این که بخش مهمی از هویت شخصی افراد در اجتماع شکل می گیرد، طبیعی است که بخش بزرگ تر و مهم تر هویت اجتماعی آنها، در اجتماع شکل می گیرد و معنا پیدا می کند. این سخن که:« شعور افراد، وجود آنان را تعیین نمی کند، بلکه وجود اجتماعی آنان شعورشان را تعیین می کنند »( جنکینز ،1381 ). اهمیت هویت اجتماعی را نشان می دهد. بدیهی است که هویت اجتماعی در خلاء شکل نمی گیرد، بلکه از تعلق فرد به جامعه ناشی می شود و برخی از هویت های خردتر مثل هویت جنسی، هویت سنی، هویت نژادی و قومی، هویت مذهبی، هویت طبقه ای، هویت منطقه ای، ملی و فراملی – گاهی ذیل هویت اجتماعی قرار می گیرند. بنابراین، هیچ کدام از این هویت ها در تقابل با دیگری قرار ندارد، بلکه ممکن است از نظر اهمیت و جایگاه هر یک دارای وزن خاص خود باشند. بر این اساس، هویت اجتماعی هر فرد بر اساس جایگاه فرد در اجتماع تعریف می شود و چون جامعه از نهادها و گروههای مختلفی اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تشکیل شده، هویت اجتماعی شخص نیز بر اساس این که به کدام یک از نهادها تعلق دارد، چندگانه است و در اغلب موارد این چندگانگی هیچ گونه تضادی ایجاد نمی کند.

به عبارت دیگر هویت اجتماعی نوعی خودشناسی فرد در رابطه با دیگران است که نشان می دهد آن شخص از نظر روان شناختی و اجتماعی کیست و چه جایگاهی دارد. روند هویت سازی این امکان را برای یک کنشگر اجتماعی فراهم می کند که برای پرسش های بنیادی معطوف به کیستی و چیستی خود، پاسخ مناسب و قانع کننده ای پیدا کند ( گل محمدی، 1386: 223 ).

روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان، بر این واقعیت تاکید می کنند که احساس هویت فردی در روابط دیالکتیک میان فرد و جامعه شکل می گیرد. آنها کم و بیش می پذیرند که هویت معمولاً در نگرش ها و احساسات افراد نمود می یابد ولی بستر شکل گیری آن زندگی جمعی است. هویت اجتماعی نمودیافته در شخصیت، جدا از دنیای اجتماعی دیگر افراد معنایی ندارد و افراد بی همتا و متغیر هستند ولی شخصیت کاملاً به صورت اجتماعی و به واسطه مراحل مختلف اجتماعی شده و اندر کنش اجتماعی ساخته می شود ( گل محمدی، 1386: 222 ).

جرج هربرت مید، مهم ترین نظریه پرداز هویت اجتماعی، معتقد است هر فرد هویت یا خویشتن خود را از طریق سازماندهی نگرش های فردی دیگران در قالب نگرش های سازمان یافته یا گروهی شکل می دهد  به عبارت دیگر، تصویری که فرد از خود می سازد و احساسی که نسبت به خود پیدا می کند در اصل بازتاب نگرشی است که دیگران به او دارند ( گل محمدی، 1386: 15 ). بعدها تاجفل با اتکا به این رهیافت، رابطه میان برداشت های افراد از خود و از طبقه های اجتماعی که آنان و دیگران به آنها تعلق دارند را ممکن کرد. تاجفل هویت اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند می زند و عضویت گروهی را مبتنی بر سه عنصر زیر می داند:

1- عنصر شناختی، یعنی آگاهی فرد از اینکه به یک گروه تعلق دارد.

2- عنصر ارزشی، فرض هایی درباره پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی

3- عنصر احساسی، احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطه ای خاص با آن گروه دارند.

هویت اجتماعی از دیدگاه تاجفل بخشی از برداشت یک فرد از خود است که از آگاهی او نسبت به عضویت در گروههای اجتماعی سرچشمه می گیرد و همراه با اهمیت ارزشی و احساسی منظم به آن عضویت  ( گل محمدی، 1386: 222 ).

نکته مهم این است که نوع اندیشیدن، اخلاقیات، دین و مذهب و اجتماعی که به نوعی برآیند این عناصر است، نقش مهمی در شکل گیری هویت اجتماعی افراد ایفا می کند. بنابراین، هویت های اجتماعی محصول هویت فرد در حیات گروهها و اجتماع های مختلف است. هنگامی که فرد عضوی از خانواده است، هویت خانوادگی اش برجسته می شود. اما وقتی همین فرد به محیط مدرسه می رسد هویت دانش آموزی او برجسته می شود. هویت فردی بیشتر در چارچوب روابط بین اشخاص شکل می گیرد ولی هویت اجتماعی در سطح کلان و در چارچوب رابطه گروههای مختلف به وجود می آید ( حاجی یوسفی ،1379: 26 ).

ج)هویت دینی و ارزش:

در ادبیات، وفاق کاملی بر سر تعریف مفهومی ارزش وجود ندارد. اغلب برای تعریف مفهوم ارزشی از تعریف کننده هایی[4] نظیر خواست ها، نیازها، تمنیات، رجحان ها، علایق و غیره استفاده می شود در این رابطه، دتس و اسکار برو در واکاوی خود از موضوع مزبور نتیجه می گیرند که تردید وجود دارد که آیا بتوان تعریفی از ارزش ارائه نمود که در بر گیرنده تمامی جنبه های معنایی این واژه و هم ریشه های[5] آن باشد. یا این که مورد قبول تمامی پژوهشگران واقع شود ( چلبی، 1383: 25 ).

این دو پژوهشگر مفهوم ارزش را یک مفهوم پیشین[6] در معنای کانتی – و وسیله ای برای تنظیم فکر[7] تلقی می کنند. بر همین اساس مفهوم سازی آنها مبتنی بر سه پذیره است:

1- ارزش ها مستقیماً قابل مشاهده نیستند.

2- ارزش ها با ملاحظات اخلاقی توام اند.

3- ارزش ها پنداشت هایی از امر تمناپذیر[8] می باشند ( چلبی، 1375: 52 ).

در این معنا ارزش معادل « تمناپذیری » نیست بلکه برداشتی از امر تمناپذیری است. ورتس و همکاران به نقل از مک لافلین ضمن بر شمردن سه وجه اشتراک ارزش ها در مفهوم سازی های مختلف از جمله می گویند که: «ارزش ها مستقل از ارگانیسم های زیستی و محیط اجتماعی عمل نمی کنند» ( چلبی، 1383: 25 ).

ما نیز در چارچوب مفهومی موجود، ارزش را نه صرفاً ذهنی[9] و نه صرفاً عینی[10] نمی دانیم بلکه آنها را امری عینی – ذهنی تلقی می کنیم. ضمناً تا آنجا که به فرد انسانی مربوط است برای ارزش بعد تمناپذیری قائل هستیم که خود نشات گرفته از تمایلات شناختی و عاطفی فرد است و از طرف دیگر تا آنجا که به جامعه به عنوان یک متن[11] مربوط می شود، بعد معنایی و مفهومی برای ارزش قائل هستیم که خود ناشی از تعاملات گفتمانی در جامعه است ( چلبی، 1375: 45 ).

به هر حال تعریفی که در این چارچوب پذیرفته شده این است که ارزش ها را می توان مجموعه از پنداشت های[12] اساس نسبت به آنچه پسندیده ( تمناپذیر ) است تلقی نمود که تجلی عمیق ترین احساسات مشترک نسبت به ( اعیان ) مختلف در جامعه هستند ( چلبی، 1375: 60 ). طبق تعریف اخیر ارزش ها مفاهیمی هستند که در خود آنچه در جامعه پسندیده و تمناپذیر است را متجلی می سازند و آنچه در جامعه تمناپذیر است خود تجلی احساسات عمیق مشترک اعضاء جامعه می باشند.

به لحاظ ارزش شناسی[13] ممکن است ارزش ها را به چهار نوع عمده تقسیم نمود. این انواع عبارتند از:

1- ارزش کارایی و زیستی ( مفید یا موثر بودن )

2- ارزش زیبایی ( زیبا یا زشت بودن )

3- ارزش اخلاقی ( خوب یا بد بودن )

4- ارزش دانایی ( درست یا غلط بودن )

از آنجا که ارزش به عنوان « پنداشته » از « امر تمناپذیر » تعریف می شود پس می توان برای ارزش دو عنصر اساسی قائل شد: یکی عنصر شناختی ( پنداشت ) و دیگری عنصر عاطفی ( تمناپذیری ) ( چلبی ،1375: 65 ).

وجود عنصر شناختی، یعنی پنداشت، در ارزش دال بر این است که ارزش یک سازه منطقی می باشد. یعنی اینکه ارزش همانند فرهنگ یا مفهوم نیرو در فیزیک قابل مشاهده مستقیم نیست، بلکه تنها می توان تظاهرات و تجلیات آن را به طور مستقیم مشاهده نمود. به سخن دیگر، ارزش هم زمان حائز اندیشه ( معنا ) و احساس  ( تمناپذیر ) می باشد. ( چلبی ،1383 ).

در بعد شناختی، متناسب با کم و کیف معنا و میزان حضور آن در ارزش، به همان میزان سطح انتزاع آن نیز ارتقاء می یابد. در بعد عاطفی، ارزش صرفاً یک خواسته یا رجحان نیست بلکه امر تمناپذیر است، یعنی آنچه که احساس می شود برای خواستن مناسب است. به این ترتیب ارزش احساس به ندرت با یکدیگر کاملاً منطبق می شوند، چرا که در حالی که احساس تولید تکانه های عصبی می کند، ارزش تکانه های عصبی را بر اساس پنداشت و اهداف وسیع تر و پایدارتر کانالیزه و تحدید می کند. با این حساب ارزش بر انتخاب شیوه ها، وسایل و اهداف موجود برای کنش اثر می گذارد. ارزش ها بر حسب مضمون، معیارهای دانایی ( درست – غلط ) کارایی ( مفید – مضر ) زیبایی ( زیبا – زشت ) و اخلاقی ( خوب – بد ) برای تشخیص و انتخاب فراهم می نمایند.

ارزش ها در فرایند جامعه پذیری، ضمن درونی شدن با انگیزه ها ( نیازها و شقوق ) ترکیب می شوند.

ارزش ها با حضور خود در انگیزه به آن جهت می دهند و محدوده ارضای تکانه های عصبی را مشخص می سازند. ارزش ها در سطح نظام فرهنگی چیزی جزء مجموعه ای از معیارها نیستند ولی آنگاه که در سطح نظام شخصیت درونی شوند با احساس و انگیزه تلفیق شوند، تولید الزام و تعهد ارزشی می نمایند ( چلبی، 1375: 35 ).

ده بعد مختلف برای ارزش ها پیشنهاد می شود. این ابعاد فهرست وار عبارتند از :

- بعد کیفیت: ارزش های مثبت و منفی

- بعد محتوی: ارزش های کارایی، دانایی، زیبایی و اخلاقی

- بعد نیت: ارزش های اظهاری ( غایی ) در مقابل ارزش های ابزاری

- بعد عمومیت: ارزش های ریشه ای ( فراگیر ) در مقابل ارزش های وضعیتی / موضعی

- بعد شدت: ارزش های قطعی ( محوری ) در مقابل ارزش های رجحانی ( پیرامونی ) یعنی قدرت ارزش بر حسب ضمانت اجرا و میزان جهد و کوشش صرف شده در راه آن سنجیده می شود.

 - بعد صراحت: ارزش های صریح در مقابل ارزش های ضمنی

- بعد وسعت: ارزش های فردی ( شخصی ) در مقابل ارزش های همگانی ( عام )

- بعد ساماندهی: ارزش های مجزا ( منزوی ) در مقابل ارزش های منسجم

- بعد بخش: ارزش های امر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

- بعد سختی: ارزش های سخت افزاری ( مادی ) در مقابل ارزش های نرم افزاری ( فرامادی ) ( چلبی، 1375: 25 ).

د)پيشينه تحقيق

از دیدگاه شهید مطهری نظام ارزش ها مبتنی بر طرز تلقی افراد از زندگی و موقعیت انسان در جهان و در رابطه با پدیده های جهان است.بسیاری از جوانان داشتن نوعی فلسفه زندگی را برای خود ضروری می دانند(مطهری،1365).

مبحث ارزش ها و هویت دینی ، تلاش برای پاسخگویی به پرسش »من کیستم؟« قدمتی بسیار طولانی دارد.هویت مجموعه معانی ای است که چگونه بودن را در خصوص نقش های اجتماعی به فرد القا می کند و یا وضعیتی است که به فرد می گوید او کیست و مجموعه معانی ای را برای فرد در نظام ارزش های دینی تولید می کند که مرجع چیستی و کیستی اعتقادات اورا تشکیل می دهد.داشتن هویت مستقل و ممتاز دینی  در حیات فردی و جمعی جوانان  به عنوان یک رکن اساسی  در زندگی و کنشگری آنان محسوب می شود(چیت ساز قمی،192:1383).

مهمترین کارکرد هویت دینی ،ایجاد پیوستگی و هماهنگی است.در تحقق این امر ،دو عنصر دخالت دارد: تعریف ما از خود  و دیگران.هویت در هر سطحی در مقابل غیر مطرح می شود.مثلا زمانی ارزش های دینی  جوانان مسلمان در برابر جوانان غیر مسلمان به عنوان مرکز هویت شان مطرح می شود(افروغ،1380).

در این راستا بسیاری از اندیشمندان جامعه شناس دینی،هویت دینی را به عنوان هویت جمعی که متضمن آن سطح از دینداری است که با »مای« جمعی  یا همان اجتماع دینی یا امت مقارنه دارد(دوران،1383).در واقع ارزش ها و هویت دینی نشان دهنده احساس تعلق به دین و جامعه دینی و «مای » مسلمانان و احساس  تعهد به دین و جامعه دینی است.با توجه به اینکه یکی از ویژگی های هویت چند بعدی و مرکب بودن آنست،برای هویت دینی نیز ابعادی در نظر گرفته شده است که عبارتند از بعد دینداری و نگرش به نفس دین،بعد اجتماعی دین،بعد تاریخی دین  و بعد فرهنگی آنست(معمار،27:1378).

در این مسیر است که فوکویاما در تحقیقات خود اشاره به چند بعدی بودن دینداری تصریح نموده اند.او در یک مطالعه اکتشافی به شیوه های متفاوت دینی بودن مردم اشاره کرده و در آن به ابعاد چهارگانه شناختی،آیینی،عقیدتی و عبادی تاکید نموده است(به نقل ازدوران،1383).

در رویکردی دیگر هویت دینی به عنوان هویت جمعی ،آقایان گلاک و استارک برای دینداری چهار بعد اصلی باور،عمل،تجربه و دانش  را تحت عنوان ابعاد عمومی التزام دینی مطرح کرده اند(شجاعی زند،1384).

این ابعاد چهارگانه در سطح مقیاس های اولیه ،به پنج شاخص تفسیم شده اند که افزایش آن ناشی از تفکیک بعد عمل به دو شاخص «اهتمام مناسکی» و «عبادی»  است.در مقیاس های ثانویه،شاخص ها نهایتا به هشت عدد افزایش یافته است که اولا ناشی از تفکیکی است که در بعد «باور» صورت گرفته است و ثانیا به دلیل افزودن دو مقیاس ثانویه اضافی است که ناظر به روابط اجتماعی دینداران است(شجاعی زند،1384).

از جانب دیگر اسلام انسان را واجد حداقل دو بعد وجودی می شناسد(آیات 9-7 سوره سجده و 29-28 سوره حجر از قرآن کریم) که در برخی تعابیر تا سه بعد تفصیل پیدا کرده است( صدرالمتالهین،498:1375).

دعوی کمال و فراگیری در این آیین آن را ناگزیر ساخته تا در اهتمام به تمامی ابعاد وجود انسان،به عنوان مخاطب خویش،هیچ فروگذاری نکند و هریک از ابعاد دین را متناظر با حداقل یک بعد وجودی انسان قرار داده و آن را تقویت نماید.درباره ابعاد دین در تقویت هویت دینی و ارزش های  آن در اسلام نیز تعابیر بعضا متفاوتی وجود دارد که از سه بعد «اعتقادات»،«احکام و «اخلاق» (مطهری،63:1365)تا پنج بعد «عقیده»،«ایمان»،«عبادیات»،«اخلاق» و «شریعت» گفته شده است.آقای شجاعی زند  در رابطه با هویت دینی بر این باور است که اگر دینداری را تاثیر یا تجلی کم یا زیاد دین در ذهن،روان و رفتار فرد بدانیم و آن را از طریق ابعاد تفصیل یافته اش،یعنی عقیده و ایمان و عبادت و اخلاق و شریعت دنبال کنیم،با ابعاد پنج گانه هویت دینی زیر می توان شناخت: معتقد بودن،مومن بودن،اهل عبادت بودن،اخلاقی عمل کردن و متشرع بودن(شجاعی زند،52:1384).

با توجه به آراء و اندیشه های جامعه شناسان دینی برای تقویت هویت دینی و ارزش های موجود در آن ،هر جامعه ای متناسب با هویت دینی و تقویت آن دارای ارکان و ساختارهای اجتماعی گوناگون است،که میزان جامعه پذیری دینی جوانان به کیفیت توانمندی آن ها بستگی دارد.از سوی دیگر هر جامعه ای به مقتضای آرمان ها و مطلوبیت های خود با گرایش ها و تمایلات ارزشی و اخلاقی مردم آن هماهنگ می باشد.در هر حال ،هماهنگی هدفمند تمام حوزه های عملکردی در هر جامعه ای،پیش شرط دستیابی به ارزش ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی است.به یقین برای تقویت و درونی کردن ارزش های دینی هم نیازمند و محتاج آن هماهنگی است.اگر حوزه های عملکردی جامعه اسلامی را شامل پیکره های فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی بدانیم.نخست در درونی کردن ارزش ها و هویت دینی جوانان ساختار واقعی و بافت ظاهری این نظام هانباید در تضاد با یکدیگر بوده و برعکس باید از نوعی تعامل منطقی برخوردار باشد.نکته مهمتر اینکه هر یک از قلمروهای انسانی،باید با آرمان ها و ارزش های دینی جامعه اسلامی هماهنگ باشند و حتی ضروری تر است که مبانی و اصول در هر نظامی،مستند به خاستگاه دیانت باشد(حسینی،275:1376).

 

1-4- فرضیه های پژوهش

1-        بین معلومات دینی جوانان و هویت دینی آنان رابطه وجود دارد.

2-        بین رعایت ظاهر دینی جوانان و هویت دینی آنان رابطه وجود دارد.

3-        بین مشارکت دینی جوانان و هویت دینی آنان رابطه وجود دارد.

4-        بین معاشرت دینی و هویت دینی جوانان رابطه وجود دارد.

5-        بین اهتمام دینی در خانواده و  هویت دینی جوانان رابطه وجود دارد .

6-        هویت دینی جوانان بر اساس پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده آن ها متفاوت است.

تعریف  نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از :

هويت ديني : هويت ديني نشان دهنده احساس تعلق به دين و جامعه ديني و ماي مسلمانان و احساس تعهد به دين و جامعه ديني است ( معمار ، 27:1378)

معلومات ديني : در اين مقاله شامل دين در مورد اصول عقايد ، اطلاعات تاريخي و آگاهي هاي لازم از تكاليف شرعي و آداب عبادي مي باشد (شجاعي زند،1383).

ظاهر ديني : در اين پژوهش شامل عمل به دستورات ديني درباره پوشش و حجاب ، وضع لباس و آرايش و زينت آلات مي باشد(باربور ، 1374).

مشاركت ديني : در اين پژوهش درك و منظور ما از مشاركت ديني به عنوان نشانه اي از دينداري به عهده گرفتن نقش و قبول مسئوليت در فعاليتهاي ديني و سهيم شدن در هزينه هاي آن است ( طالبان ، 1380 ).

معاشرت ديني : در اين پژوهش منظور احكام مرتبط با شروط و ترصيحات ازدواج معاملات و هم سفرگي با هم كيشان مسلمان خود مي باشد (شجاعي زند ، 1383).

اهتمام ديني : اين اهتمام كه خود را در معيارهاي همسر گزيني ، در نام گذاري و تعليم و تربيت ديني فرزندان ، در تزيينات به كار رفته در منزل ، در رفت و آمد هاي فاميلي و  دوستان خانوادگي نشان كمي دهد ، مي تواند بيانگر دغدغه هاي ديني فرد سرپرست خانوار باشد ( سراج زاده ، 1386) .

1-5- روش اجرای تحقیق

نوع تحقیق بر اساس هدف،کاربردی  است و بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است . روش گرد آوري اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت ميداني و كتابخانه اي مي باشد.براي اين كار از مطالعات كتابخانه‌اي، مقالات و سایت‌های معتبر و مرتبط با موضوع استفاده شده است.  قلمرو موضوعی پژوهش بررسی و ارائه راهکارهای تقویت ارزش ها و هویت دینی در میان جوانان ، قلمرو مکانی شهرستان ارومیه ، و قلمرو زمانی،نیمه اول سال 1391 است. ابتدا  نظریات مختلف در حوزه هویت و مقالات مختلف در این حوزه  مطالعه شدند. سپس بر این اساس  پرسشنامه ای طراحی شد.اعتبار صوری و محتوایی آن توسط استاد راهنما و صاحبنظران این حوزه تایید شد. پس از اطمینان از روایی پرسشنامه ، بین جامعه آماری توزیع شد. جامعه آماری تحقیق،جوانان شهرستان ارومیه می باشد. روش نمونه گيري در اين تحقيق بصورت خوشه ای چند مرحله ای می باشد. باتوجه به فرمول کوکران حجم نمونه 384نفر محاسبه گرديد.

 

جدول1:نتيجه آزمون روايي به تفكيك طيف هاي پرسشنامه

نام طيف

هویت دینی

داشتن معلومات دینی

رعایت ظاهر دینی

مشارکت دینی

معاشرت دینی

اهتمام دینی در خانواده

آلفاي كرونباخ

86/0

77/0

76/0

78/0

68/0

70/0

 

1-6- یافته های پژوهش

بر اساس اطلاعات بدست آمده از پژوهش ملاحظه مي شود 8/69 درصد جوانان  مورد مطالعه ترک و 2/30 درصد آنها کرد هستند . 4/79 درصد جوانان  در شهر و 6/20 درصد در روستا زندگی می کنند.

 

جدول 2: توصیف پراکندگی  میزان متغیرهای موجود درپژوهش از دید جوانان شهرستان ارومیه

حداكثر

حداقل

دامنه تغييرات

واريانس

انحراف استاندارد

نما

ميانه

ميانگين

تعداد

متغیرهای موجود در پژوهش

100

00/10

00/90

80/187

70/13

50/72

75/73

78/72

384

میزان معلومات دینی  جوانان

100

00/11

00/89

88/240

52/15

22/72

22/72

40/69

384

میزان رعایت ظاهر دینی

100

00/0

100

58/340

45/18

63/65

62/65

12/62

384

میزان  مشارکت دینی  جوانان

100

00/25

00/75

98/185

63/13

67/66

50/62

60/63

384

میزان  معاشرت  دینی  جوانان

100

67/16

33/83

02/206

35/14

50/87

33/83

71/81

384

میزان  اهتمام  دینی در خانواده   جوانان

100

31/45

69/54

70/163

79/12

100

06/89

82/85

384

هویت دینی جوانان

 

فرضیه تحقیق: بین متغیرهای موجود در پژوهش(میزان معلومات دینی  جوانان، میزان رعایت ظاهر دینی، میزان  مشارکت دینی  جوانان، میزان  معاشرت  دینی  جوانان، میزان  اهتمام  دینی در خانواده جوانان) با هویت دینی جوانان رابطه وجود دارد.

 

جدول3 ضریب همبستگی بین متغیرهای موجود در پژوهش با هویت دینی جوانان

 

 

معلومات دینی  جوانان

رعایت ظاهر دینی

مشارکت دینی  جوانان

معاشرت  دینی جوانان

اهتمام  دینی در خانواده   جوانان

 

همبستگی پیرسون

365/0

367/0

247/0

196/0

383/0

هویت دینی جوانان

سطح معنی داری

000/0

000/0

000/0

000/0

000/0

 

ضریب تعیین

133/0

134/0

061/0

038/0

146/0

 

حجم نمونه

384

384

384

384

384

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس نتایج بدست آمده از جدول فوق ملاحظه می شود که تمامی  متغیرهای موجود در پژوهش با هویت دینی جوانان رابطه مستقیم و مثبت دارند.بطوریکه میزان معلومات دینی  جوانان با هویت دینی جوانان(365/0 r= با سطح معنی داری 000/0 p=)، میزان رعایت ظاهر دینی با هویت دینی جوانان(367/0 r= با سطح معنی داری 000/0 p=)، میزان  مشارکت دینی  جوانان با هویت دینی جوانان(247/0 r= با سطح معنی داری 000/0 p=)، میزان  معاشرت  دینی  جوانان با هویت دینی جوانان(196/0 r= با سطح معنی داری 000/0 p=)، میزان  اهتمام  دینی در خانواده جوانان با هویت دینی جوانان(383/0 r= با سطح معنی داری 000/0 p=)  می باشد.بعبارت دیگر افزایش در هریک از متغیرهای موجود باعث افزایش هویت دینی جوانان شهرستان ارومیه می شود.

 

 

 

 

هویت دینی  جوانان  بر  اساس  پایگاه اجتماعی آنان متفاوت است .

جدول 4:  آزمون تحلیل واریانس به تفکیک پایگاه اجتماعی جوانان

 

سطح معنی داری

آماره

f

میانگین مجذورات

درجه آزادی

df

مجموع مجذورات

هویت دینی

متغیر

010/0

659/4

442/748

2

88/1496

بین گروه ها

پایگاه اجتماعی

 

 

635/160

381

084/61202

درون گروه ها

 

 

 

 

384

967/62698

کل

 

 

          جدول 5: میانگین هویت دینی به تفکیک پایگاه اجتماعی

حداکثر

حداقل

میانگین

تعداد

پایگاه اجتماعی

متغیر

00/100

31/45

10/84

210

پایین

 

هویت دینی

00/100

00/50

40/88

128

متوسط

00/100

31/54

21/86

46

بالا

00/100

31/45

82/85

384

کل

 

 

همانطور كه از جدول فوق مشاهده مي شود  كه با توجه به سطح معني داري    010/0 p=و نمره 659/4 f= و 2 dF= كه سطح معني داري از 05/0 کوچکتر بوده وبا توجه به جدول 4-34ملاحظه مي شود ميانگين هویت دینی  جوانانی که متعلق به طبقه پایین هستند برابر 10/84  درصد و ميانگين هویت دینی جوانانی که متعلق به طبقه متوسط هستند  برابر 40/88 درصدو ميانگين هویت دینی جوانانی که متعلق به طبقه بالا هستند  برابر 51/86  درصد می باشد. پس می توان نتیجه گرفت که تفاوت نمره هاي هویت دینی  بر اساس پایگاه اجتماعی جوانان معنی دار است.یعنی هویت دینی جوانان با پایگاه اجتماعی آنان ارتباط دارد

 

مدل رگرسیونی "هویت دینی "

در این مدل کلیه عوامل موثر (متغیرهای مستقل : مشارکت دینی ، اهتمام دینی در خانواده  ، معاشرت دینی ، ظاهر دینی ، معلومات دینی ) به روش Estep Wiseوارد معادله شدند . در مدل نهایی فقط سه متغیر در معادله باقی ماند که همان طور که در جدول 4 ملاحظه می شود ضریب نهایی رگرسیون چند گانه484/ M.R= و مجذور آن یعنی ضریب تعیین234/0 =R2می باشد. همچنین ضریب تعیین تصحیح شده برابر23/0 می باشد بنابر این به صورت واقعی و تعدیل یافته23 درصد از واریانس هویت دینی توسط متغیرهای مستقل تبیین و پیش بینی می شود.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند گانه متغیرهای موجود در معادله را می توان به صورت استاندارد شده و در رابطه ریاضی زیر نشان داد

65/43+(معلومات دینی)164/0 + (رعایت ظاهر دینی)227/0 +(اهتمام دینی در خانواده)248/0= هویت دینی

همان طور که در معادله فوق مشاهده می شود هویت دینی بیشتر از هر متغیر دیگری از متغیر اهتمام دینی در خانواده متاثر است . به عبارت دقیق تر اهتمام دینی در خانواده ، و رعایت ظاهر دینی و معلومات دینی تاثیر زیادی روی هویت دینی دارند جداول 4 و 5 به ترتیب آماره های مربوط به تحلیل رگرسیونی و تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی هویت دینی را نشان می دهد.

جدول6: تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری " هویت دینی "

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

ضریب همبستگی چندگانه

مجذور ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی تعدیل شده

اشتباه معیار

F

سطح معنی داری

 

اثر رگرسیون

3

38/14671

46/4890

484/0

234/0

23/0

24/11

69/38

000/0

باقی مانده

380

58/48027

38/126

کل

383

967/62698

 

جدول7 :ضرایب رگرسیونی مربوط به متغیر وابسته(هویت دینی)

سطح معنی داری

t

ضرایب استاندارد

ضزایب غیر استاندارد

مدل

Beta

Std.Error

B

000/0

962/10

 

983/3

658/43

عدد ثابت

000/0

900/4

248/0

045/0

221/0

اهتمام دینی در خانواده

000/0

664/4

227/0

040/0

187/0

میزان رعایت ظاهر دینی

002/0

142/3

164/0

049/0

153/0

داشتن معلومات دینی

 

1-7- بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد تمامی  متغیرهای موجود در پژوهش با هویت دینی جوانان رابطه مستقیم و مثبت دارند.بعبارت دیگر هرچه میزان معلومات دینی  جوانان افزایش یابد،هویت دینی جوانان بیشتر تقویت می شود .. این نتیجه با یافته های آقایان غیاثوند و طالبان در یک راستا می باشد. هرچه میزان دارابودن ظاهر دینی جوانان افزایش یابد،هویت دینی جوانان بیشتر تقویت می شود. این نتیجه با یافته های آقای گل محمدی همخوانی دارد. هرچه میزان مشارکت دینی جوانان و معاشرت دینی جوانان افزایش یابد،هویت دینی جوانان بیشتر تقویت می شود. این یافته با  نظریات سراج،غیاثوند و طالبان همخوانی دارد. هرچه میزان اهتمام دینی در خانواده جوانان افزایش یابد،هویت دینی جوانان بیشتر تقویت می شود. این نتیجه با یافته های پژوهشی چیت ساز و شجاعی زند  تایید می کند. از این رو برای تقویت هویت دینی جوانان شهرستان ارومیه پیشنهادهایی به صورت ذیل ارائه می شود.

1-      با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شودنظام آموزش و پرورش  کشور از طریق برنامه ریزی جهت تقویت هویت دینی نوجوانان  و جوانان محتوای کتب درسی علوم انسانی بخصوص علوم اجتماعی را در راستای آرامش بخشیدن  و القای شادی  برای نسل جوان مورد ذیل را درمتن مطالب کتب درسی برجسته تر ارائه نماید : الف)تلاش در جهت اهمیت دادن به تولد پیامبر اسلام،ائمه اطهار(ع) و تشویق برای برگزاری جشن تولد آنها

2-      با توجه به یافته تحقیق و با توجه به عدم وفاق و هماهنگی بین ارزش های دینی ارائه شده از وسایل ارتباط جمعی(صدا و سیما) و نظام آموزشی کشور و تعابیر متفاوت آنها از ارزش ها و هویت دینی،موجد بحران هویت دینی در سطح جوانان مدارس استان شده است.پیشنهاد می شود در برنامه ریزی جهت ارتقاء هویت دینی نهاد های مختلف تاثیر گذار هماهنگی های لازم را در جهت تکمیل مطالب ارائه شده با همدیگر انجام دهند.بنابراین صدا و سیما باید در موارد ذیل با نهادهای آموزشی،فرهنگی و دینی برای بالا بردن هویت دینی در تولیدات فرهنگی خود هماهنگی های لازم را بعمل آورند.

الف) تبلیغ ساده زیستی،نه گسترش فرهنگ استقبال از رفاه طلبی

ب) عدم توجه به مد و تجمل گرایی در تولیدات فرهنگی بجای تبلیغ از مد و تجمل گرایی

ج)برجسته کردن تفکرات دینی،نه گسترش تدریجی تفکرات سکولار در بین جوانان

د)عدم برخورد گزینشی با آموزه های دینی، بجای برخورد گزینشی با احکام و آموزه های دینی

ه) جهت دهی در راستای رویکرد دینی در مسائل فرهنگی بجای استقبال از رویکرد جامعه در مسائل فرهنگی

3-      ارتقاءعملکرد رسانه های جمعی، بویژه صدا و سیما به مثابه یکی از مهمترین ابزار های ملی موثر در معرض ارزش ها و هویت دینی

4-      اصلاح فرایند تربیت دینی با تاثیر بر بازسازی و توسعه نظام آموزشی در بعد اجتماعی شدن دینی،مناسب با نیازمندی ها و شرایط و مقتضیات امروزی جوانان ایرانی.پیشنهاد می شود نظام آموزشی در راستای جامعه پذیر کردن دینی جوانان از شیوه های جامعه پذیری مبتنی بر زور بپرهیزد و تربیت دینی را مبتنی بر عواطف  درونی سازی کند.

5-      شکاف بین باور و عمل،بویژه تحت شرایط«انتخاب آزاد» موجب تغیییر در گرایش می شودو به دنبال خود بحران هویت دینی را بوجود می آورد.لذا در مسائل دینی و ارزش های مذهبی نباید بین گفتار و عمل تعارض و تضاد باشد.

6-      هماهنگی هدفمند تمام حوزه های عملکردی در هر جامعه ای پیش شرط دستیابی بر ارزش ها و هنجار های مطلوب اجتماعی است.به تعیین برای تقویت و درونی کردن ارزش های دینی هم نیازمند و محتاج آن هماهنگی است.لذا پیشنهاد می شود حوزه های عملکردجامعه اسلامی در ابعاد فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در درونی کردن ارزش ها و هویت دینی جوانان،ساختار واقعی و بافت ظاهری دین نظام ها نباید در تعارض و تضاد با یکدیگر بود.وبرعکس باید از نوعی تعامل منطقی برخوردار باشد.

7-      با توجه به نتایج پژوهش متغیر خانواده کمابیش بیشترین تاثیر را در افزایش هویت دینی جوانان داشته است لذا پیشنهاد می شود برنامه ریزان فرهنگی و دینی برنامه ریزی های خود را در راستای هماهنگی بیشتر با این نهاد انجام دهند.

 


 

[1]کارشناس ارشد جامعه شناسی و مسئول مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان غربی، نویسنده مسئول.   Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید . تلفن تماس:09144404049

[2]  کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه علمی – کاربردی استان آذربایجان غربیEmail: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

[3] کارشناس ارشد جامعه شناسیEmail: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

[4]- Defienians.

[5]- cognates.

[6]- apriority concept.

[7]- heuristic device.

[8]- The desirable.

[9]- subjective.

[10]- objective.

[11]- text.

[12]- conceptions.

[13]- axiology.

 

 


Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 383

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 387

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 389

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 383

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 387

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 389

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 383

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 387

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 389

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 383

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 387

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 389

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 383

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 387

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 389

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 383

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 387

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 389

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 383

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 387

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 389

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 383

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 387

Warning: Division by zero in /home3/pishgiri/public_html/modules/mod_minifrontpage/helper.php on line 389
نخستین همایش ملی آسیب شناسی طلاق در ارومیه برگزار شد.
نخستین همایش ملی آسیب شناسی طلاق در ارومیه برگزار شد.

نخستین همایش ملی آسیب شناسی طلاق پنجشنبه سی ام اردیبهشت ماه با هدف هم افزایی دانش و انتشار یافته های بدیع در زمینه آسیب شناسی و آشنایی و ارتباط میان اساتید و پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان و علاقه مندان در حوزه های مذکور و بررسی چالش های علمی و اجرایی با مشارکت ارگانهای ذیربط در امر پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی و

ادامه مطلب
نشست هم اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان غربی با اصحاب رسانه ...
نشست هم اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان غربی با اصحاب رسانه برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان غربی از ارومیه، نشست هم اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان غربی با اصحاب رسانه، مطبوعات و نشریات محلی، پایگاههای خبری و نمایندگی خبرگزاریها، روز دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه در محل خانه مطبوعات استان برگزار شد.   علیزاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان نخست فرا رسیدن سالروز شهادت امام موس [ ... ]

ادامه مطلب
برگزاری دو دوره کارگاه پیشگیری رشد مدار ویژه انجمن اولیاء ، مربیان و مادران علاقمند دبستان شاهد ابرا...
برگزاری دو دوره کارگاه پیشگیری رشد مدار ویژه انجمن اولیاء ، مربیان و مادران علاقمند دبستان شاهد ابراهیمی آذر ناحیه 2 آموزش و پرورش ارومیه

با هدف آشنایی والدین و مادران با خصوصیات و مشکلات رشدی کودک و علل آنها، یادگیری مهارت های لازم برای بهبود بهزیستی خود، یادگیری مهارت های لازم برای بهبود روابط خانوادگی، یادگیری مهارت های لازم برای بهبود رشد کودک(خود-کنترلی، رشد اجتماعی، رشد تحصیلی و رشد هیجانی) و

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیر...
برگزاری کارگاه آموزشی  پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان غربی

درراستای آشنایی قشر جوان با مسائل ازدواج، اولین کارگاه آموزشی پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان با هدف پیشگیری از طلاق توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در دانشگاه پیام نور ارومیه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان این کارگاه روز شنبه 4 اردیبهشت ماه با حضور 50 نفر از دانشجویان دختر و پسر برگزار گردید. دکتر رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه اروميه و مشاور خان [ ... ]

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاری های مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان غربی و ...
تفاهم نامه همکاری های مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان غربی و اداره کل بهزیستی استان

  ر راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری کل استان آذربایجان غربی با اداره کل بهزیستی منعقد کرد.م‌نامه به شرح زیر است:د: در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت آسیب‌شناسی و علت یابی در زمینه عدم پیشرفت لازم در بخش سبک و فرهنگ زندگی و همچنین با تاکید بر فرمایشات معظم له مبنی بر  [ ... ]

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای پیشگیری از جرم استان آذربایجان غربی با موضوع حفاظت از اراضی ملی...
برگزاری جلسه شورای  پیشگیری از جرم استان آذربایجان غربی با موضوع حفاظت از اراضی ملی

شورای پیشگیری از جرم استان آذربایجان غربی با موضوع حفاظت از اراضی ملی در محل سالن جلسات دادگستری استان آذربایجان غربی راس ساعت 10صبح مورخ 17/12/94با دستور جلسه بررسی راهکار های پیشگرانه در خصوص زمین خواری و تخریب منابع طبیعی. برگزار گردید وتصمیمات ذیل اتخاذ گردید.   1.       مقرر شد کمیته حفاظت از محیط زیست در کلیه شهرستان ها تشکیل شود   2.       اقدامات لازم در خصوص شناسنامه دار شدن اراضی در سطح استان معمول گردد.   3.       دادستان شهرستان  [ ... ]

ادامه مطلب
برگزاری دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار با رویکرد اصلاح و تربیت و استفاده از مجازات های جایگزین برای ...

دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار با رویکرد اصلاح و تربیت و استفاده از مجازات های جایگزین برای گروه های هدف طرح های امنیت اخلاقی»در استان آذربایجان غربی برگزار گردید.  این کارگاه براساس برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستري استان با پلیس اطلاعات وامنیت و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان با اهداف :  1-     اصلاح افراد بدون اعمال کیفرهای رسمی در جرائم اجتماعی و اخلاقی و نیز پایداری بیشتر در  [ ... ]

ادامه مطلب
سفر دکتر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به استان آذربایجان غربی ...
سفر دکتر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  به استان آذربایجان غربی

  دکتر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صبح روز چهارشنبه مورخ 28/11/94 با استقبال رئیس کل دادگستری و معاونین قضائی وارد ارومیه شد.  ایشان در ابتدای سفر خود به استان با دیدار از سیدکبیر فتاحی، کارشناس فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان که در اثر سانحه تصادف از ناحیه دست و چشم آسیب دیده بود برای وی آرزوی صحت و عافیت نمودند.   دکتر الفت در سفر خود به استان آذربایجان غربی طی جلسه ای با معاون اجتماعی و پیشگیری از وق [ ... ]

ادامه مطلب
چاپ کتاب نخستین جشنواره فرهنگی و هنری منطقه ای «جامعه + من» ...
چاپ کتاب نخستین جشنواره فرهنگی و هنری منطقه ای «جامعه + من»

 آثار برتر و منتخب نخستین جشنواره فرهنگی و هنری «جامعه + من» به صورت کتاب به چاپ رسید. در این مجموعه، آثار هنری برتر در سه بخش کاریکاتور، پوستر و عکس با موضوعات طلاق، اعتیاد، نزاع، سرقت و کلاهبرداری تدوین شده است. نخستین جشنواره فرهنگی و هنری «جامعه + من» توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه دادگستری کل استان آذربایجان غربی و با همکاری حوزه هنری استان، سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری و معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در سال 9 [ ... ]

ادامه مطلب
اخبار دیگر

پیام پیشگیری

مشاجره و پرخاشگری والدین نسبت به یکدیگر موجب بروز رفتار خشونت آمیز در کودکان،عدم موفقیت تحصیلی آنان و عدم کارایی زنان در محیط خانواده میشود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان غربی می باشد